February 6, 2023

ร ว ยปี นี้เเน่นอน 4 วั นเกิด เงินจะมา ก องหน้าบ้าน

~

~

ร ว ยปี นี้เเน่นอน 4 วั นเกิด เงินจะมา ก องหน้าบ้าน

~

~


การงาน:การทำงานที่ทำให้คุณรู้สึกແย่ มันมั่นทอน
ทั้งจิตใจและคุณภาพงานลงไปมาก หากรู้สึกว่า

~

~

ไม่ต้องการสภาพแวดล้อมแบ บนี้

การเงิน:แนะนำให้ทำตามใจ อย า กไปก็ไป

การงานช่วงนี้ได้มาจากความพูย าย าม

ของคุณเอง คุณพย าย ามที่จะดิ้นร นเพื่อเงิน

~

~

ก้อ นเล็กก็จะได้เล็ก ก้อ นใหญ่ก็จะได้ใหญ่

เป็นการทำที่ไม่สู ญเปล่า

รักของคุณดูหวานแหววแต่ กับคูณเพียง

~

~

คนเดียวนะ คนข้างคุณไม่ได้แฮปปี้ด้วยเลย

คนโสด ไม่ແย่ถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นกับคนที่คุณ

กำลังลังเล เดินหน้าลุ ยเลย

~

~

คนโสด : เห ตุการณ์เล็ก น้อย จะนำไปสู่เ รื่ อ งที่ไม่ค าดคิด ฉะนั้ น ก็อย่าประม าทกับสิ่งที่เกิດขึ้น
ควรหาแผนสำรองอุ ดรอ ยรั่วเ รื่ อ งที่อาจนำพาไปสู่ความ เสี ยหา ยในอนาคตได้
คนมีคู่ : บรรย ากาศรอบด้านจะช่วยให้ความสัมพั นธ์ของคุณทั้งคู่ดีขึ้น แม้ว่าก่อนหน้าจะมีเ รื่ อ ง

บา ดหม างใจ หรือทะเ ลาะกันก็ตาม ทั้งนี้ ก็ขอให้คุณทั้งคู่ให้กำลังใจ และส่งมอบความสุขให้กันและกันก็จะเป็นการดี

~

~

วันพฤหัสบดี

~

~

การงาน:การทำงานของคุณเป็นไปได้ดี ไม่ต้องเหนื่ อย

มากนัก แต่ก็มีผลงานที่คุณทำได้ชิล

แต่คนรอบข้างพึงพอใจ ทำให้ออกแรงน้อยแต่ได้ผลเยอะ

การเงิน:รายรับมีเข้ามาเท่าไหร่ก็อาจจะดูไม่พอ

~

~

เพราะรายจ่ายประจำวันของคุณเยอะมาก

จนคุณเองเริ่มจะฝืดเคือง แนะนำ 2ทาง

1 หางานเสริม กับ 2พย าย ามลดค่าใช้จ่าย

คนโสด : ช่วงนี้คุณอาจจะเ บื่ อหน่ายความรัก หรือไม่ค่อยอย า กมีปฏิสั มพั นธ์กับใคร เพราะตอนนี้ คุณ

อย า กที่จะโฟกัสเ รื่ อ งงาน / เรียน และเงิ นทองเป็นหลักมากกว่า

คนมีคู่ : ช่วงนี้อาร มณ์ และความสัมพันธ์อยู่ในช่วงซั บซ้ อน หากมีอะไรก็อาจจะต้องหันหน้า ปรึกษา หารือกัน ดีกว่าปล่อยให้ความหมางเมินเข้ามาเกาะกุมจิ ตใจคุ ณทั้งคู่

วันอังคาร

~

~

การงาน:ผ่านการทำงานแบบย ากลำบ ากมามากแล้ว

~

~

ตอนนี้เกป็นช่วงเวลา แห่งการพักผ่ อน

หย่อ นใจ สบายชิล ไม่ต้องดิ้ นรน ก็มี

ผลงานเก่า ไว้ให้เฉยชม

การเงิน:การเงินช่วงนี้ก็สบาย ไม่เดื อดร้ อนมากนัก

ค่อยเป็นค่อยไป มีใช้จ่า ยสบาย เงินเข้า

พอให้ได้อยู่ได้กินเท่าที่ต้องการ ไม่ทุ กข์ร้ อนอะไรเลยจ้า

~

~

คนโสด : ก่อนที่จะสื่อสารอะไร ควรเรียบเย งคำพูด และไตร่ต รองให้ดี เน้นเนื้อหา อย่าอารัมภ บท มาก เพราะบางทีมันก็ต้องการความเร่ง และถูกต้อง

คนมีคู่ : ความรักเต็มไปด้วยความสุข และความชื่นมีน แม้แต่ใครที่อยู่ไกลกันก็ยังจะได้รับความรัก

และความคิดถึง บรรย ากาศโดยรอบมีแต่ความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณยิ้มออก

วันอาทิตย์

~

~

~

~

การงาน: คุณเหนื่ อยกับการทำงานมาก จนเริ่มมอง

ที่จะไปทำงานที่อื่นหรือเปลี่ยนสายงาน

จะแนะนำให้ท นไปก่อน ฟ้าหลังฝนมีจริง

แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันคุ้ม

~

~

การเงิน: การเงินช่วงนี้ติ ดขั ดบ้าง ไม่ได้รุ นแร งนัก

แต่เคยใช้จ่า ยอย่างสบายก็ลำบ ากหน่อย

อาจจะไม่ได้กินได้ใช้อย่างที่หวังไว้ แต่ก็

ไม่ได้อยู่ในเก ณฑ์อ ดอย า ก

~

~

คนโสด : หากมีเ รื่ อ งไม่ดีเกิດขึ้นในช่วงเวลานี้ แนะนำให้เงียบไว้ก่อนจะเป็นการดี หากคุณเอาแต่ตี

โพยตีพาย ไม่s ะวั งตัวเอง เ รื่ อ งเดือ ดร้ อนอาจมากขึ้นไปกว่านี้ก็ได้

คนมีคู่ : ความสัมพันธ์ยังคงเป็นจุดสนใจของคนรอบข้าง แต่ก็ต้องรอะมัดs ะวั ง เพราะกลับกลายเป็น

ว่า คุณสองคนจะกลายเป็นโฟกั สคนรอบข้างมากกว่าความรักของคุณทั้งสอง

~

~

Piroth

3339409759615707_3346439358912747 pistt1ieox

View all posts by Piroth →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *