December 8, 2022

ราคาน้ำมันล่าสุดพรุ่งนี้ 4 ส.ค 65

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ส.ค. 65 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาลง ลิตรละ 0.40 สตางค์ ดีเซลคงเดิม บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (โออาร์)

~

~

ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (4 สิงหาคม 2565)

~

~

~

~

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ส.ค. 65 ปตท.

รู้ไว้ก่อนเติม ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ส.ค 65 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.74 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมียม ราคา 47.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 ส.ค. 65 บางจาก

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลพรีเมียม ราคา 47.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

Chhunleng

3339409759615707_3344636039093079 chhna1ieox

View all posts by Chhunleng →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *