February 6, 2023

ราคาน้ำมัน เบนซิน ดีเซล ล่าสุดวันนี้ 9 ส.ค. 65

~

~

ราคาน้ำมัน เบนซิน ดีเซล ล่าสุดวันนี้ 9 ส.ค. 65

อัปเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตามข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

~

~


สรุปราคาน้ำมันราคาน้ำมัน PTT Station

เบนซิน = 44.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.34 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 47.16 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมัน บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.34 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 46.16 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมัน เชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.18 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.34 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 46.16 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.45 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.34 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 46.16 บาท/ลิตร

~

~

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

~

~

Piroth

3339409759615707_3346439358912747 pistt1ieox

View all posts by Piroth →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *