December 8, 2022

ราคาน้ำมันปรับลงฮวบ ลดเยอะที่สุดในรอบเดือน

~

~

ราคาน้ำมันปรับลงฮวบ ลดเยอะที่สุดในรอบเดือน

~

~

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เพจแจ้งเตือนราคาน้ำมัน ได้โพสต์ปรับราคาน้ำมันขึ้นแล้ว

– โซฮอล์ -1.00 บาท

– E85 -0.60 บาท

~

~

มีผลตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

~

~

โพสต์ดังกล่าว
ราคาน้ำมัน

~

~

~

~

Piroth

3339409759615707_3346439358912747 pistt1ieox

View all posts by Piroth →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *